Index   Meta  Open  Cons
Beschryving Van Oud En Niew Rome Den edelen, grootachtbaren Heere, den Heere M. Nicolaes Witsen Voorberegt des Drukkers Opdragt aan de Heere Langeron Voorreden van den Schryver Bespigelung van oud en niew Rome Kaart-en Printwyzer van oud Rome Beschryving van oud Rome Aanwyzing der Hoodfstukken, in deeze Bescheryvinge van oud Roma vervat Oude of antyke Schilderyen. gevonden in het Graf der Nazoonen, op den Flaminischen weg buiten Rome  Inleyding tot de Antyke Schilderyen Oude of antyke Schilderyen, gevonden in het Graf der Nazoonen, op den Flaminischen weg buiten Rome Berecht aan den bescheiden Lezer De Aaloudheden van Rome Voorreede Interpres erudito Lectori Aanwyzing der Hoofdstukken in dit Werk vervat De Aaloudheden van Rome I. Deel II. Deel I.Van de Stad  II. Van de Gódsdienst der Romeynen  III. Van de Burgerlyke Regeering der Romeynen IV. Van de Roomsche manier van Oorlogen V. Van verscheydenerleye gewoonten en gebruykelykheden onder de Romeynen Naauwkeurige Bladwyzer der voornaamste zaaken en benaamingen in dit Werk vervat
Bibliotheca Hertziana